CYMATYKA – nauka o falach dźwię™kowych i ich oddział‚ywaniu na substancje fizyczne

Poprzednia notka dotycząca dźwięku i jego wpływu na rzeczywistość – SYMFONIE ŚWIADOMOŚCI

CYMATYKA to nauka o falach dźwię™kowych i ich oddziaływaniu na substancje fizyczne.

slowo3

Jednym z pionierów cymatyki był szwedzki naukowiec Hans Jenny. Rejestrował‚ on na taśmie filmowej oddziaływanie dźwięku na proszki i pł‚yny. Zauważył, że drgania dźwiękowe wytwarzają… geometryczne kształty. Niskie czę™stotliwości wytwarzał‚y proste koło opisane pierś›cieniami. Przy wyższych czę™stotliwościach wzrastał‚a liczba kręgów umieszczonych koncentrycznie wokół‚ jednego koła. Wraz ze wzrostem czę™stotliwoś›ci rosł‚a złożoność kształtów. Można wśród nich wyróżnić‡ , czworoś›ciany, mandale.

Starożytni Egipcjanie okreś›lali geometrie “Zamrożoną muzyką”.

Hans Jenny pokazał‚ ludziom jak to wygląda. Wzory, które uzyskiwał był‚y podobne do tych powstających na polu w zbożach. Istnieje wiele doniesień„ o słyszeniu dziwnych dźwięków przy tworzeniu piktogramów. Badacze z Cheesefood Head w Anglii nagrali taki dźwię™k na polu podczas powstawania piktogramów i w laboratorium Napę™du Odrzutowego w NASA wykazano, że to dźwię™ki o charakterze mechanicznym, zapętleniu rytmicznym, co wskazuje na inteligentne tworzenie. Zawierały one czę™stotliwoś›ci od 5,0 do 5,2 kiloherca.

Ultradźwię™ki – bardzo wysokie częstotliwoś›ci zwane są… ultradźwię™kami. Są one nie tylko zdolne do oddziaływania na ciał‚a fizyczne , maja także wpł‚yw na stan umysłu i ś›wiadomoś›ci czł‚owieka.

Przemysł‚aw Nowakowski (€žkosmiczna symfonia€) z sierpniowego 4 wymiaru donosi:

W kwietniu 2007 roku Królewskie towarzystwo astronomiczne przedstawił‚o w Lancashire w Anglii wyniki najnowszych badań dotyczących korony słonecznej. Odkryto, że w niej powstaje gigantyczna fala dźwiękowa podobna do tej, która powstaje w wyniku tracenia struny gitary. Czę™stotliwość‡ drgań„ fal emitowanych przez Słońce jest poniżej progu sł‚yszalności czł‚owieka. Wynosi okoł‚o jednej tysięcznej Hz.

Gdyby skierować‡ na dana osoba wiązkę™ fal dostrojonych do czę™stotliwoś›ci pracy serca, następnie systematycznie zmieniać‡ ich wartość‡ mogł‚oby to zaburzyć prace jego i doprowadzić‡ do ś›mierci. Podobnie reaguje mózg który również nadaje na niskich falach a przez to staje się™ ł‚atwym obiektem manipulacji. Niekóre źródła wojskowe w Stanach Zjednoczonych podają…, że od dawna dysponują… bronią o dział‚aniu dźwiękowym, która steruje zachowaniami i nastrojami społecznymi.

Najnowsza teoria fizyki dążąca do ustalenia teorii wszystkiego to teoria SUPERSTRUNY

Gł‚osi ona, że wszystkie podstawowe cząstki wszechś›wiata są wibracjami nieskończenie mał‚ych strun (liczba ta nosi miano dł‚ugoś›ci plancka). Stanowimy jako gatunek część‡ wszechświata, wię™c i funkcjonujemy z nim w ścisł‚ych relacjach

Jeś›li wszechświat wibruje to ma razem z nim!

Joel Steinheimer, współ‚czesny fizyk francuski odkrył‚ że otaczają…ce nas bezpoś›rednio pole energetyczne czyli aura wypeł‚nione jest zawieszonymi dźwię™kami. Każda z czą…stek skł‚adają…cych się™ na jakiekolwiek zjawisko, charakteryzuje się™ wyja…tkowa czę™stotliwoś›cią…. Odwrotnie proporcjonalna do jej masy atomowej. Owe “dźwiękowe” drgania funkcjonują… w naszych strukturach molekularnych, w naszym kodzie życia DNA.

Wedle jego teorii odpowiednio dobrany dźwię™k, który bę™dziemy intonować‡ lub sł‚yszeć‡ jest w stanie zmienić nasz ukł‚ad komórek i dalej nawet informacje zawarte w kodzie DNA. Zaobserwował‚ również że czę™stotliwość podstawowego dźwię™ku a odpowiada wibracji elektronu (czytaj wibracji superstrun tworza…cych jego fizyczne wyobrażenie).

Wibracja a ma 436 Hz wchodzi w rezonans z komnata królewską… piramidy w Gizie.

Wedł‚ug fizyka nastąpił‚o podwyzszenie spowodowane zmianami wibracyjnymi naszego globu i wynosi teraz 440 Hz.

Maman w laboratorium badał wpł‚yw na komórki żywe dźwięków. Następował‚y wyraźne zmiany podczas kiedy wpł‚ywał‚y na nie dźwięki, stanowią…ce energetyczną… wibrację™. Kryształ górski poddany działaniu akordu ś›piewanego na 3 głosy stał‚ się™ wielokrotnie jaś›niejszy i światło rozbił‚o się™ w trzech kierunkach. Maman opracował‚ metodę™ odszukania dźwięku osobistego, wł‚asnej czę™stotliwoś›ci, stanowią…cej indywidualny rezonans z dna oraz klucz do łą…czenia się z polem morfogenetycznym, będącym jak wiadomo zapisem dokonał„ każdej formy życia.

Masaru Emoto, japoński naukowiec, przez wiele lat badając kryształ‚y zamrożonej wody odkrył‚, że zmieniają… one swój kształ‚t, kolor i strukturę™ w zależnoś›ci od czynników zewnę™trznych, których dział‚aniu są… poddane. Peł‚ne miłości sł‚owa, harmonijna muzyka, dobre myś›li i uczucia sprzyjają… tworzeniu się™ pięknych, regularnych kryształów, a wie™c sprawiaja…, że woda staje się czysta. A przecież czł‚owiek i Ziemia skł‚adają się™ w wie™kszej cz궛ci z wody

Odkrycia te prowadzą… do wniosku, że poprzez pozytywne słowa, myś›li i uczucia możemy w sposób istotny oddziaływać‡ na nasze zdrowie i relacje z ludźmi, na przyszłość‡ naszą… i cał‚ej planety.

“Znają…cy tajemnice dźwięku zna tajemnice wszechs›wiata…”

Hazrat Inajat Khan

Indianie Hopi twierdzą, że ich starożytni szamani potrafili wypowiedzieć‡ w stronę piasku sł‚owo i natychmiast tworzył‚y się™ na nim geometryczne wzory.

więcej na stronie:

http://prawda2.info/viewtopic.php?t=1230

(poprawił‚am jedynie słowo cymantyka na cymatyka, L<)

polecam też ciekawe opracowanie na stronie Śšwię™ta Geometria: http://swietageometria.info/harmonia-sfer?start=4

Uwaga: Badania nad związkiem dźwięku i kształ‚tu prowadził już Ernst Chladni (1756-1827), który posypywał‚ sprężystą… płytkę piaskiem i opił‚kami korka a nastę™pnie przecia…gał‚ po krawę™dzi pł‚ytki skrzypcowym smyczkiem uzyskuja…c różne kształ‚ty zwane dzisiaj figurami Chladniego. Do badań„ prowadzonych przez Ernsta Chladniego nawia…zał‚ w latach 60-tych XX wieku dr Hans Jenny, który rozwinął‚ metode™ Chladniego, tworzą…c nową… naukę zwaną… cymatyka… (czasem także, mniej wdzie™cznie kymatyka… – od ang. Cymatics) (źródło informacji Święta Geometria)

***

mój komentarz:

o doś›wiadczeniach z dźwię™kiem pisałam już dość sporo, ale chciałabym choć‡by tak krótko nawiązać‡ do tych Hopi.. przede wszystkim wierze™ w to, ze w tym co przekazuja jest sporo prawdy jako że mnie samej dane było się™ przekonac  w jaki sposób dźwię™k moze wpływać na rzeczywistość‡.. wspomnę może o pewnym wydarzeniu, o którym jeszcze nie pisałam na blogu, a wie™c.. pamię™tam jak pewnego razu znajdowałam się™ w stanie dużego wzburzenia emocjonalnego i w tym stanie wypowiedziałam na głos kilka zupeł‚nie niezrozumiałych dla mnie słów.. właściwie to je wykrzyczałam w kierunku kogoś kto się znajdował kilkanaście kilometrów dalej.. efekt był jednak‚ niemal natychmiastowy – osoba ta po dłuższym okresie unikania mnie i ignorowania mojej prośby o uregulowanie pewnego długu postanowiła wreszcie to uregulować.. dowiedziałam się później, że w tamtej chwili poczuła nagłą i silną… potrzebę™, aby wreszcie się™ ze mną skontaktować‡ i wyjaśnić tę sprawę™.. i w ten sposób relacje pomiędzy nami został‚y oczyszczone… w sumie sądzę, ze w tym przypadku chodził‚o nie tylko o to co słyszalne, ale i to co niesł‚yszalne, choćby to co wygenerował‚y moje silne emocje.. pamietam bowiem sytuacje pozornie bezgłośne, a jednak peł‚ne emocji i dział‚y sie™ równie niesamowite rzeczy.. o tym ile dźwięku kryje w sobie cisza pisał‚am choć‡by niedawno w notce Po drugiej stronie Ciszy.. Livia<

Kontynuacja tematu o dźwięku: Wszystko jest dźwiękiem? orazr  Tajemnicze zjawiska dźwiękowe i doś›wiadczenia z dźwię™kiem

cdn…

Reklamy

Autor: Livia Ether Flow

‚I am the child of Earth and starry Heaven’ Freedom for all living beings and the all worlds.. Deeper than memory.. beyond the time…. i send you blessings where you are ♥ ƸӜƷ ♥ Livia Ether Flow LiRa https://liviaspacedotcom.wordpress.com/

1 thought on “CYMATYKA – nauka o falach dźwię™kowych i ich oddział‚ywaniu na substancje fizyczne”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s